Volume 5, Number 3, December 2006

vol. 5 (3)
CONTENTS
Contents I-II
Synchrotron Light News / Meetings in Poland 139
E.A. Görlich Polish Synchrotron Radiation Source 140-141
B.A. Orłowski 60-ta rocznica pierwszej obserwacji promieniowania synchrotronowego 60-th anniversary of first observation of synchrotron radiation 142-144
A. Kisiel Synchrotron jako narzędzie: zastosowania promieniowania synchrotronowego w spektroskopii ciała stałego Synchrotron as a tool: applications of synchrotron radiation in spectrocopy of the solid-state 145-167
J.B. Pełka, R. Sobierajski Oddziaływanie silnych impulsów lasera XUV FEL z materią stałą Interaction of strong XUV FEL laser pulses with solids 168-175
R. Sobierajski, K. Lawniczak-Jablonska Nowe światło dla nauki: europejski rentgenowski laser na swobodnych elektronach New light for science: European X-ray Free Electron Laser 176-183
B.J. Kowalski Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoemisyjna czyli struktura pasmowa od A, przez G, do K Angle-resolved photoelectron spectroscopy or band structure from A, through G, to K 184-189
E. Piskorska, V. Holý, M. Siebert, Th. Schmidt, J. Falta, T. Yamaguchi, D. Hommel, H. Renevier Charakteryzacja samoorganizujących się kropek kwantowych InGaN/GaN za pomocą subtelnej struktury widm anomalnej dyfrakcji (DAFS) Characterization of self-organized InGaN/GaN quantum dots by Diffraction Anomalous Fine Structure (DAFS) 190-193
A. Wolska, K. Lawniczak-Jablonska, M. Klepka, M.S. Walczak, A. Misiuk Struktura lokalna wokół atomów Mn implantowanych w krzemie Local structure around Mn atoms implanted in silicon 194-196
J. Bąk-Misiuk, E. Dynowska, P. Romanowski, A. Shalimov, A. Misiuk, J. Trela, W. Szuszkiewicz Badanie poimplantacyjnej struktury Si:Mn metodami dyfrakcji rentgenowskiej z wykorzystaniem promieniowania konwencjonalnego i synchrotronowego Investigation of implanted Si:Mn structure by X-ray diffraction methods using conventional and synchrotron radiation 197-203
M.A. Pietrzyk, B.A. Orłowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, R.L. Johnson Fotoemisyjne badania gadolinu osadzonego na czystej powierzchni PbGdTe Photoemission studies of gadolinium deposited on pure PbGdTe surface 204-208
J. Szade, W. Burian, M. Zangrando, F. Bondino, E. Magnano, S. Widuch, Z. Celiński Problem wartościowości Eu w pomiarach rezonansowej fotoemisji dla ultracienkich warstw EuF3 Problem of Eu valence in studies of resonance photoemission for ultra-thin EuF3 films 209-212
V. Osinniy, B.A. Orłowski, P. Dziawa, B.J. Kowalski, M. Pietrzyk, B. Taliashvili, S. Mickevicius, T. Story, R.L. Johnson Badania fotoemisji rezonansowej warstw (Eu,Gd)Te/Te Resonant photoemission studies of (Eu,Gd)Te/Te thin layers 213-219
M. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, N. Nedelko, A. Ślawska-Waniewska, C.A. Rodrigues, C. Bordini Zastosowanie absorpcji rentgenowskiej do wyznaczenia koordynacji żelaza w chitosanie X-ray absorption spectroscopy investigation of Fe in metal-chitosan complexes 220-223
I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, R. Jakieła, J.Z. Domagała, M. Klepka, A. Wolska, E. Piskorska, J. Sadowski Położenie atomów Mn w GaAs: spektroskopia absorpcji rentgenowskiej Location of Mn atoms in GaAs: X-ray absorption spectroscopy 224-228
W. Paszkowicz Rentgenowskie techniki dyfrakcyjne stosowane w wysokociśnieniowych badaniach materiałów polikrystalicznych X-ray diffraction techniques applied in high-pressure studies of polycrystalline materials 229-239
W. Wierzchowski, K. Wieteska, A. Malinowska, E. Wierzbicka, K. Grasza, E. Tymicki, T. Balcer, M. Pawłowska, W. Graeff Investigation of SiC crystals by means of synchrotron topography 240-243
W. Wierzchowski, K. Wieteska, D. Żymierska, W. Graeff, T. Czosnyka , J. Choiński Synchrotron topographic and diffractometric studies of buried layered structures obtained by implantation with swift heavy ions in silicon single crystals 244-248
M. Brancewicz, A. Andrejczuk, L. Dobrzyński, H. Reniewicz, E. Żukowski A need for high resolution Compton scattering study of hcp metals with the use of synchrotron radiation 249-251
KSUPS 2007 Meeting 252
Polish Synchrotron Radiation Society cover
Useful web addresses cover